Be innovative. Be committed. Be successful.

[Translate to tschechisch:] Will be part of the WITRON Group in the future: The internationally operating Voit Stefan GmbH, founded in 2002, currently employs more than 80 staff members and processes between 10,000 and 12,000 tons of steel annually on a production area of 25,000 square meters.

Enhancement of production depth and growth

Steel manufacturer Voit Stefan GmbH becomes part of the WITRON GroupWith effect from January 1, 2023, Voit Stefan GmbH from Pleystein will be part of the WITRON Group....

Čtěte dále

Zásady programu compliance společnosti WITRON

Předmluva

Zvyšující se míra globalizace, technizace a propojování všech oblastí našeho života přinášejí do našich dní celou řadu usnadnění, současně ale vedou ke stále komplexnějším právním a administrativním požadavkům. Ty musejí být dodrženy i v každodenním vzájemném chování, v našich rozhodnutích a našem jednání.

Konkrétně považujeme za důležité následující tematické okruhy:

 1. Obecné principy
 2. Právo a zákon
 3. Bezpečnost výrobků, ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí
 4. Know-how a majetek firmy
 5. Obchodní tajemství a ochrana osobních údajů
 6. Konkurence
 7. Mezinárodní obchod
 8. Daně
 9. Zvláštní pozornost
 10. Zamezení střetu zájmů
 11. Kultura vedení a spolupráce
 12. Rozsah platnosti, realizace a trvalá udržitelnost

K usnadnění orientace pro naši každodenní činnost jsme připravili následující zásady programu Compliance. Jsou vyjádřením našeho nároku na chování v souladu s pravidly a vyjadřují naše etické a morální hodnoty. Kdo tyto zásady poruší, jedná proti pravidlům. Poškozuje vážnost naší společnosti a riskuje vznik ekonomických škod.

Od všech zamestnankyn a zamestnancu (dále „zamestnanci“) ocekáváme, že budou tyto zásady programu compliance dodržovat a dbát na jejich dodržování na svém pracovišti, a na zjištené porušení techto pravidel primerene zareagují.

Děkujeme za vaši podporu!

1. Obecné principy

Reputace naší firmy je dána predevším chováním našich zamestnancu. Každý náš zamestnanec na verejnosti dbá, aby jeho vystupování nepoškozovalo spolecnosti. Predevším s našimi zákazníky jednáme profesionálne a s respektem.

Naše zamestnance vybíráme zásadne na bázi jejich kvalifikace a schopností. Zarucujeme rovnoprávnost, rovnost šancí všem lidem (bez ohledu na vyznání, barvu kuže, pohlaví, svetonázor, puvod apod.), kterí vstoupí do kontaktu s naší spolecností.

Respektujeme mezinárodne uznávaná lidská práva a podporujeme jejich dodržování.

Každý náš zamestnanec se musí vyvarovat jakéhokoliv diskriminacního prístupu (napr. znevýhodnování, obtežování apod.) a musí podporovat vzájemné vztahy na bázi partnerství a respektu.

2. Právo a zákon

Jednáme v souladu se zákony. Především se hlásíme ke svobodnému demokratickému zřízení, zakotvenému v Ústavě.

Protizákonné jednání z principu odmítáme. Vede k závažné ztrátě dobrého jména a k nepříznivým právním následkům.

Protiprávně jednající zaměstnanci musejí očekávat kromě disciplinárního postihu od společnosti také trestní stíhání ze strany státu. Jednání v souladu se zákony je proto ve vlastním zájmu každého zaměstnance a musí na ně dbát na vlastní odpovědnost.

V případě pochybností je nutné vyhledat k vyjasnění nadřízeného, právní oddělení nebo vedení společnosti.

3. Bezpečnost výrobků, ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí

Bezpečnost našich zaměstnanců a našich zákazníků na různých odděleních naší společnosti a v místech realizace projektů patří k našim nejvyšším cílům. Nejvyšším nárokům musí odpovídat také kvalita a provozní bezpečnost našich výrobků a služeb. Naše výrobky na trhu sledujeme se snahou o jejich vylepšování a zvyšování jejich bezpečnosti.

Staráme se o bezpečné pracovní prostředí našich zaměstnanců a poskytujeme našim zaměstnancům potřebné pracovní prostředky. Platí bezpodmínečná povinnost dodržování bezpečnostních předpisů, probíhá pravidelná kontrola jejich účinnosti. Nevhodný stav musí být neprodleně oznámen, odstraněn a případně musí být postihován.

Pokud naše práce (napr. montáž, instalace, uvedení do provozu na staveništi) vyžaduje splnení dalších zvláštních predpisu (napr. rád platný na stavbe a ve výrobních závodech zákazníka, legislativní ustanovení v cizine apod.), musejí být tato pravidla dodržena. Zvláštní odpovednost za bezpecnost zde pritom nesou vedoucí pracovníci.

Dbáme na trvalou udržitelnost, šetrný přístup ke zdrojům a prevenci škodlivých dopadů na životní prostředí.

4. Know-how a majetek firmy

Náš široký a inovativní know-how ztělesňuje duševní vlastnictví naší společnosti a je součástí našeho úspěchu.

Jako společnost se zaměřením na technologie jsme odkázáni především na ochranu našeho know-how a všech našich inovací. Z tohoto důvodu přistupujeme k našim obchodním tajemstvím mimořádně citlivě a zajišťujeme, aby se naše informace nemohly dostat do nepovolaných rukou třetích subjektů.

Se hmotným majetkem společnosti (vozidla, nářadí, nábytek apod.) nakládáme šetrně a v souladu s určením. Pokud to není v jednotlivých případech výslovně dovoleno a písemně ustanoveno, nevyužíváme majetek firmy k soukromým účelům.

S našimi finančními prostředky nakládáme odpovědně. Obchodní rozhodnutí vydáváme se zaměřením na potřeby, na základě podloženého obchodního zvážení šancí a rizik, s ohledem na obchodního partnera, kterého se rozhodnutí týká.

5. Obchodní tajemství a ochrana osobních údajů

Důvěrné informace, které získáváme od našich obchodních partnerů, jsou předmětem mimořádné ochrany. Je nutné s nimi jednat nanejvýš diskrétně, protože narušení důvěry s sebou může přinést výrazně nepříznivé následky v oblasti ručení.

S kolegy si sdělujeme obchodní tajemství pouze do té míry, po kterou je to nutné k řádnému zpracování příslušného obchodního případu. Osobní údaje našich zaměstnanců a smluvních partnerů chápeme jako citlivé osobní informace a nakládáme s nimi jako s důvěrnými informacemi.

Osobní údaje používáme výhradně k tomu účelu, ke kterému nám byly sděleny a dodržujeme příslušné zákony k ochraně těchto údajů.

6. Konkurence

Sázíme na férový konkurenční boj.

Konkurence nás motivuje k tomu, abychom se zlepšovali. To nám pomáhá při vypracování optimálních řešení pro naše zákazníky, ale také k tomu, abychom pro naše zaměstnance zůstávali atraktivním zaměstnavatelem. Dodržujeme zákony k ochraně konkurence. Především nedochází k žádným dohodám s ostatními konkurenty na trhu o cenách, podmínkách, přenechávání podílů na trhu, o sladění strategií nabídek a výroby apod.

Takové porušení zákonů vede k závažným sankcím ze strany úřadů, jejichž úkolem je potírání kartelů.

7. Mezinárodní obchod

Naši obchodní činnost zaměřujeme na mezinárodní trhy. Dodržujeme platné předpisy pro mezinárodní obchod a zákony zemí, ve kterých jsme aktivní.

Dodržujeme především platná omezení importu nebo exportu, případné požadavky na schvalování a na odvody celních a dalších poplatků.

Úřady pravidelně kontrolují dodržování těchto ustanovení. V případě porušení těchto pravidel hrozí závažné sankce.

8. Daně

Hlásíme se k zákonem stanovené povinnosti platit daně. Daně jsou důležitým finančním příspěvkem k fungování státu a k udržení naší pospolitosti. Jakékoliv protiprávní krácení daní odmítáme jako neetické a protispolečenské jednání.

Uznáváme nutnost verifikace našeho souladu s daňovými pravidly na základě pravidelných účetních a daňových kontrol ze strany státních úřadů a vyvarujeme se jakéhokoliv jednání, které brání práci příslušných institucí. Správný odhad daňově právní nebo subvenční situace je často těžký. V případě pochybností je nutná konzultace s nadřízenými a přizvání interních nebo externích odborníků.

9. Zvláštní pozornost

Podplácení v jakékoliv formě odmítáme. Nepotřebujeme k dosahování našeho obchodního úspěchu žádné zvláštní pozornosti (např. peníze, dary, pozvánky na sportovní nebo kulturní akce apod.).

Našim obchodním partnerům ani jiným třetím subjektům, především úředníkům, neposkytujeme žádné nepřípustné výhody, ani takové sami nepřijímáme. V případě přijímání a poskytování těchto pozorností jakéhokoliv druhu postupujeme zdrženlivě. Pozornosti, jejichž příjem musí příjemce tajit, nebo jej vystavují morálnímu závazku, jsou nepřípustné. V případě pochybností je nutná konzultace s nadřízeným.

Případné provize nebo odměny obchodníkům, zprostředkovatelům nebo poradcům, smějí být poskytnuty pouze za dovolené a skutečně poskytnuté služby a musejí být v přiměřeném poměru k těmto službám.

10. Zamezení střetu zájmů

Loajalita našich zaměstnanců ke svému podniku je neodmyslitelnou podmínkou úspěchu společnosti. Odmítáme všechno, co odporuje legitimním zájmům podniku.

Vedlejší obchodní činnost vyžaduje předchozí souhlas, který společnost neodmítne udělit bez důvodu.

Pracovní a soukromé zájmy od sebe jasně oddělujeme. Naše činnosti ve společnosti nevyužíváme k dosažení osobních výhod. Vyvarujeme se využívání služeb obchodních partnerů v soukromém zájmu. V žádném případě nezvýhodňujeme obchodní partnery z důvodu osobního zájmu.

Řádná dokumentace obchodních případů zaručuje ověřitelnost naší činnosti. Důležité obchodní případy dokumentujeme správně, věcně, úplně, srozumitelně a v písemné (elektronické) formě. Archivace je provedena tak, aby bylo možné příslušné neporušené dokumenty dohledat a přiřadit minimálně v rámci zákonem stanovené lhůty.

11. Spolupráce a kultura vedení

Přistupujeme k sobě otevřeně a bez předsudků. K dosažení optimálních pracovních výsledků spolupracujeme na základě důvěry, kolegiálnosti a vzájemné odpovědnosti. K tomu patří vážné vyslechnutí názorů ostatních a připravenost, konstruktivně a vážně předložit své názory.

Vedoucí pracovníci plní funkci vzorů a mají tak mimořádnou odpovědnost za každodenní realizaci zásad programu compliance. Musejí vyžadovat od svých podřízených dodržování pravidel. Jsou také prvními kontaktními osobami v případě nejrůznějších otázek zaměstnanců.

Vedoucí pracovníci zasévají u svých zaměstnanců důvěru, dohodnou jednoznačné, ctižádostivé a realistické cíle a poskytnou svým podřízeným přiměřený prostor k tomu, aby převzali odpovědnost, rostli na svých výzvách a dosahovali výkonových cílů. Vedoucí pracovníci vnímají úspěchy svých zaměstnanců a uznávají je.

12. Rozsah platnosti, realizace a trvalá udržitelnost

Tyto zásady programu compliance jsou závazné pro všechny podniky skupiny WITRON a jejich zaměstnance po celém světě.

Pokud existují ze strany společnosti zvláštní ustanovení v oblasti specifických témat nebo národních zvyklostí, jsou o ně tyto zásady compliance účelně doplněny.

V případě dalších dotazů spojených s těmito zásadami nebo v jednotlivých případech jsou k dispozici kromě nadřízených také vedení společnosti nebo právní oddělení. Porušení těchto zásad programu compliance nebude trpěno a přinese disciplinární opatření. Všechna upozornění na takové porušení budou prošetřena. Upozornění je možné zasílat příslušným nadřízeným, vedení společnosti, právnímu oddělení, závodní radě nebo příslušným referentům (např. referentům ochrany osobních údajů, bezpečnosti IT, bezpečnosti práce apod.). K doručení upozornění e-mailem je dostupná adresa zřízená u předsedy závodní rady: compliance(at)witron.de.

V případě upozornění, která budou odeslána v dobré víře nebo s žádostí o diskrétnost, je upozorňující osobě přislíben důvěrný přístup.

Iniciativa Blue Competence

Jsme partnery iniciativy pro trvale udržitelný rozvoj „Blue Competence“. Blue Competence (www.bluecompetence.net) je iniciativa organizace VDMA (www.vdma.org), která podporuje trvalou udržitelnost ve strojírenství a výrobě zařízení, ale také informovanost o trvale udržitelných řešeních v oboru. Svým partnerstvím se zavazujeme k dodržení dvanácti zásad trvalé udržitelnosti v oblasti strojírenství a výroby zařízení. (www.bluecompetence.net/about).