Be innovative. Be committed. Be successful.

Transparent user dialogs simplify the work of the service staff in the logistics center.

Usability and user experience as a competitive advantage

The comparison between a high-performance Formula 1 car and a highly efficient logistics center is obvious: the decisive factor for success is the overall package. In...

Čtěte dále

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá. Používání internetové stránky je zásadně možné bez jakéhokoliv uvedení osobních údajů. V případě, že dotyčná osoba chce využít specifických služeb naší společnosti online, může být ale nutné zpracování některých osobních údajů. Pokud je nutné zpracování osobních údajů a pokud pro takové zpracování neexistuje žádná legislativní opora, obecně žádáme o udělení souhlasu příslušné osoby.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailu nebo telefonního čísla příslušné osoby, probíhá vždy v souladu se spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), a v souladu s platným základním nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), platným od 25. 5. 2018, a v souladu se souvisejícími zákony. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat o způsobu, rozsahu a účelu námi zpracovávaných osobních údajů a vysvětlit příslušným osobám práva, která jim náležejí.

Naše společnost podnikla celou řadu technických a organizačních opatření k tomu, aby zajistila pokud možno absolutní ochranu zpracovávaných osobních údajů. Přesto však může přenos dat po internetu obecně obsahovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu zaručit nelze.

1. Vymezení pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů naší společnosti je založeno na předpisech GDPR. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné. K tomu, abychom tuto podmínku zajistili, vysvětlíme předem používané pojmy:

1.1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou „všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „dotčená osoba“). Za identifikovatelnou je považována taková fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, především pak přiřazením k určitému identifikačnímu prvku, jako je jméno, identifikačnímu číslu, k místním údajům, identifikaci online nebo k některé jiné nebo jiným zvláštních charakteristikám, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby“ (GDPR, čl. 4 odst. 1).

1.2 Dotčená osoba

Dotčenou osobou je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za zpracování těchto údajů.

1.3 Zpracování

Zpracování je každý proces provedený pomocí nebo bez pomoci automatických postupů, nebo jakýkoliv takový sled postupů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, záznam, organizace, zařazování, ukládání, úprava nebo změna, načítání, vyžadování, použití, poskytnutí předáním, šíření nebo jiná forma poskytnutí, porovnání nebo propojení, omezení, vymazání nebo skartace.

1.4. Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

1.5 Profiling

Profiling je jakýkoliv druh automatizovaného zpracování osobních údajů, při kterém jsou tyto osobní údaje použity k tomu, aby byly určité osobní aspekty, které se vztahují k fyzické osobě, vyhodnoceny, především pak aspekty, které se týkají pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních zálib, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa pobytu této fyzické osoby, k provedení analýzy nebo vypracování prognóz.

1.6 Anonymizace

Anonymizace je zpracování osobních údajů, při kterém osobní údaje nemohou být bez doplnění dalších informací přiřazeny specifické dotčené osobě. Tyto doplňující informace jsou uloženy samostatně, podléhají technickým a organizačním opatřením a tím je zaručeno, že osobní údaje nelze přiřadit identifikovatelné nebo identifikované fyzické osobě.

1.7 Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování

Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, organizace nebo jiná instituce, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.8 Dodavatel služby

Dodavatelem služby je fyzická nebo právnická osoba, úřad, organizace nebo jiná instituce, která zpracovává osobní údaje z pověření odpovědné osoby.

1.9 Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, organizace nebo jiná instituce, které jsou osobní údaje předloženy, nezávisle na tom, zda se přitom jedná o třetí subjekt nebo ne. Úřady, které v rámci určitého pověření vyšetřováním podle unijního práva nebo podle práva členských států pravděpodobně obdrží osobní údaje, nejsou považovány za příjemce.

1.10 Třetí subjekt

Třetím subjektem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, organizace nebo jiná instituce mimo dotčenou osobu, odpovědnou osobu, dodavatele služby a osoby, které spadají pod bezprostřední odpovědnost odpovědné osoby nebo dodavatele služby a jsou oprávněny, zpracovávat osobní údaje.

1.11 Souhlas

Souhlasem je každý informovaný, srozumitelný, dobrovolný projev vůle dotčené osoby pro příslušný případ projevený formou prohlášení nebo jiného jednoznačného jednání, kterým příslušná osoba dává na srozuměnou, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

2. Název a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu GDPR je:

Fa. Witron
Neustädter Straße 19-21
92711 Parkstein
E-mail: info[at]witron.de
www.witron.de

3 Kontaktní údaje našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů

Pan Michael Gruber
BSP-SECURITY
Thundorferstr. 10
D-93047 Řezno

Tel. +49 (0) 941 46 29 09 29
info[at]bsp-security.de
www.bsp-security.de

Každá dotčená osoba se může v případě otázek a podnětů na téma ochrany osobních údajů obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4 Cookies

Internetové stránky naší společnosti používají soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítačovém systému.

Soubory cookies používají četné webové stránky servery. Celá řada souborů cookies obsahuje tak zvané Cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačná identifikace souboru cookie. Sestává ze řady znaků, na jejichž základě mohou webové stránky a servery přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči, jehož pomocí byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookies. Konkrétní internetový prohlížeč může být znovu rozpoznán a identifikován na základě jednoznačného Cookie-ID. Použitím souborů Cookies může společnost WITRON Logistik + Informatik GmbH uživatelům těchto webových stránek poskytovat uživatelsky přívětivé služby, které by bez vložení souborů cookies nebyly možné.

Pomocí souborů cookies je možné optimalizovat informace a nabídky na naší webové stránky ve prospěch uživatele. Soubory cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, znovu identifikovat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto opakovaného rozpoznání je usnadnit uživatelům použití našich internetových stránek. Návštěvník webové stránky, která používá soubory cookies, například nemusí při každé další návštěvě znovu vyplňovat své přístupové údaje, protože ty převezme webová stránka ze souboru cookie, který je uložen v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje zboží, které zákazník vložil do virtuálního košíku, právě prostřednictvím souboru cookie.

Dotčená osoba může zabránit naší internetové stránce kdykoliv v používání souborů cookies provedením příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím může trvale zakázat ukládání souborů cookies. Kromě toho můžete soubor cookie, který již byl uložen, kdykoliv vymazat z internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu. Tato možnost je dostupná ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud v prohlížeči odmítne dotčená osoba soubory cookies, za určitých okolností nebude možné využívat všechny funkce naší internetové stránky.

5 Shromažďování obecných údajů a informací

Webový server společnosti WITRON Logistik + Informatik GmbH shromažďuje při každém vyvolání webové stránky dotčenou osobou nebo v rámci automatizovaného systému řadu obecných dat a informací. Tyto obecné údaje a informace jsou ukládány do souborů protokolů serveru. Zaznamenávány mohou být použité typy prohlížečů a verze, operační systém, ze kterého proběhl přístup, webová stránka, ze které se přistupující systém dostal na naši webovou stránku, vložené webové stránky, které přesměrovány přistupujícím systémem na naši webovou stránku, datum a čas přístupu na webovou stránku, adresa internetového protokolu (adresa IP), poskytovatel internetu pro vstupující systém a jiné podobné informace a data, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoku na naše systémy IT.

Při použití těchto obecných údajů a informací neprovádí společnost WITRON Logistik + Informatik GmbH žádné automatické odvozování dotčené osoby. Tyto informace slouží především ke správnému zobrazení obsahu našich webových stránek a k optimalizaci reklamy, k trvalému udržení funkčnosti našich informačně technologických systémů a k zaručení provozu techniky naší webové stránky včetně poskytnutí informací potřebných k trestnímu stíhání úřadům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku. Tato anonymně získávaná data a informace jsou společností WITRON Logistik + Informatik GmbH vyhodnocována statisticky a s cílem zvýšení ochranu data a zabezpečení dat v naší společnosti tak, aby v konečném důsledku byla zajištěna optimální míra ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymizovaná data souborů protokolů serveru jsou ukládána samostatně mimo další osobní údaje poskytnuté příslušnou osobou.

6 Možnost kontaktu z webové stránky

Webová stránka naší společnosti obsahuje na základě legislativních předpisů údaje, které umožní rychlý elektronický kontakt s naší společností a bezprostřední komunikaci s námi, což obecně zahrnuje i adresu tak zvané elektronické pošty (e-mail). Pokud dotčená osoba naváže kontakt pomocí e-mailu nebo kontaktního formuláře s osobou odpovědnou za zpracování, budou osobní údaje sdělené dotčenou osobou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje, předané na dobrovolné bázi dotčenou osobou osobě odpovědné za jejich zpracování, budou uloženy za účelem zpracování nebo navázání kontaktu s dotčenou osobou. Nedochází k předávání těchto osobních údajů třetím subjektům.

7 Rutinní vymazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů zpracuje a uloží osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu, která je nutná k dosažení účelu zpracování, nebo po dobu, kterou zákonodárce stanoví v zákonech nebo předpisech, kterým podléhá osoba odpovědná za zpracování. Jakmile účel uložení dat pomine nebo uplyne zákonodárcem stanovená lhůta, budou osobní údaje rutinně a v souladu s legislativními předpisy zablokovány nebo vymazány.

8 Práva dotčené osoby

8.1 Právo na potvrzení

Každá dotčená osoba má právo, požadovat od osoby odpovědné za zpracování potvrzení o tom, zda byly příslušné osobní údaje zpracovány. Pokud si dotčená osoba přeje využít tohoto práva, může se kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na jiného pracovníka osoby odpovědné za zpracování.

8.2 Právo na informace

Každá osoba, jejíž osobní údaje mají být zpracovány, má právo získat od osoby pověřené zpracováním bezplatně informace o tom osobních údajích uložených ke své osobě a kopii této informace vedle zde uvedených informací:

 • Účel zpracování
 • Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány
 • Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje předloženy nebo teprve předloženy budou, především pak příjemce v třetích zemích nebo mezinárodní organizace
 • Pokud je to možné plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
 • Existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů o dotčené osobě nebo práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva na vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním
 • Existence práva na stížnost u dozorujícího úřadu
 • V případě, že osobní údaje nejsou získány od dotčené osoby: Veškeré dostupné informace o původu dat
 • Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilingu podle článku 22 odst.1 a 4 GDPR a (minimálně v těchto případech) podrobné informace o použité logice a významu a požadovaném účinku takového zpracování pro dotčenou osobu

Dále pak přísluší dotčené osobě právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Pokud tomu tak je, náleží dotčené osobě dále právo na informaci o získání vhodných záruk v souvislosti s předáním.

Pokud si dotčená osoba přeje využít tohoto práva na informace, může se kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.3 Právo na opravu

Každá osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány, má právo požadovat neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Dále pak přísluší dotčené osobě právo požadovat s přihlédnutím k účelu zpracování osobních údajů doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Pokud si dotčená osoba přeje využít tohoto práva na opravu, může se kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.2 Právo na vymazání (právo na to, být zapomenut)

Každá osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány, má právo požadovat po odpovědné osobě, aby byly její osobní údaje neprodleně vymazány, pokud k tomu jsou následující důvody a pokud není zpracování nutné:

 • Osobní údaje byly shromážděny pro takové účely nebo zpracovány jiným způsobem, pro které už nejsou dále potřebné.
 • Dotčená osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 a GDPR nebo čl. 9 odst. 2  pís. a GDPR, a ke zpracování nejsou žádné další právní důvody.
 • Dotčená osoba vysloví podle čl. 21 odst. 1 GDPR nesouhlas se zpracováním a neexistují žádné prioritní oprávněné důvody ke zpracování, nebo dotčená osoba vysloví nesouhlas se zpracováním údajů podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
 • Vymazání osobních údajů je nutné k naplnění právního závazku podle unijního práva nebo podle práva členských států, kterému podléhá odpovědná osoba.
 • Osobní údaje byly získány s ohledem na nabízené služby od informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud je naplněn jeden z výše uvedených důvodů a dotčená osoba chce provést vymazání osobních údajů, které jsou uloženy v naší společnosti, může kdykoliv kontaktovat našeho poveřence pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů zajistí neprodlené vymazání.

Pokud naše společnost osobní údaje zveřejnila a současně je naše společnost jako odpovědná osoba podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna vymazat osobní údaje, provede naše společnost s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na implementaci přiměřená opatření, včetně technických, aby ostatní osoby odpovědné za zpracování dat, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, byly informovány o tom, že dotčená osoba požaduje od této jiné osoby odpovědné za zpracování dat vymazání všech odkazů k těmto osobním údajům nebo kopií nebo replik těchto osobních údajů, pokud toto zpracování není nutné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů zajistí v jednotlivých případech potřebné úkony.

8.5 Právo na omezení zpracování

Každé dotčené osobě, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, přísluší podle evropských směrnic a nařízení právo, požadovat od odpovědné osoby omezení zpracování, pokud je splněn některý z předpokladů níže:

 • Dotčená osoba rozporuje správnost osobních údajů po dobu, která odpovědné osobě umožňuje ověřit správnost osobních údajů.
 • Zpracování je neoprávněné a dotčená osoba odmítne vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení využití osobních údajů.
 • Odpovědná osoba dále nepotřebuje osobní údaje dále k účelu zpracování, dotčená osoba je ale potřebuje k uplatnění, realizaci nebo ochraně právních nároků.
 • Dotčená osoba vyslovila nesouhlas se zpracováním podle čl. 21 odst. 1 GDPR a není jasné, zda nepřetrvávají oprávněné důvody odpovědné osoby vůči dotčené osobě.

Pokud je naplněn jeden z výše uvedených předpokladů a dotčená osoba chce požadovat omezení osobních údajů, které jsou uloženy v naší společnosti, může kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů zajistí omezení zpracování.

8.6 Právo na přenositelnost dat

Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má právo získat osobní údaje, které se jí týkají, a které byly dotčenou osobou sděleny odpovědné osobě, v podobě strukturovaného, běžného a strojově čitelného formátu. Kromě toho jí přísluší právo předat tyto údaje další odpovědné osobě bez omezení odpovědnou osobou, které byly tyto osobní údaje poskytnuty, pokud se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 b GDPR a zpracování je provedeno automatizovanými postupy, pokud není zpracování nutné k naplnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, který byl na odpovědnou osobu přenesen.

Dále pak má dotčená osoba při výkonu svého práva na přenositelnost dat podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo žádat, aby osobní údaje byly předány přímo odpovědnou osobou jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou porušena práva a svobody jiných osob.

K uplatnění práva na přenositelnost dat se může dotčená osoba kdykoliv obrátit na námi ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.7 Právo na odmítnutí

Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má právo vznést z důvodů založených na zvláštní situaci této dotčené osoby kdykoliv nesouhlas se zpracováním osobních údajů, které se dotčené osoby týkají, a které probíhá na základě článku 6 odst. 1 e) nebo f) GDPR. Totéž platí také pro profiling pro tyto účely.

Naše společnost nebude zpracovávat tyto osobní údaje v případě vysloveného nesouhlasu s výjimkou situace, že existují povinné chráněné důvody, které převažují zájmy, práva a svobody dotčené osoby, nebo pokud zpracování slouží uplatnění, realizaci nebo ochraně právních nároků.

V případě, že naše společnost zpracovává osobní údaje za účelem přímé reklamy, přísluší dotčené osobě právo, kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů za účelem takové reklamy. Totéž platí také pro profiling, pokud je ve spojení s takovou přímou reklamou. Pokud osoba sdělí naší společnosti nesouhlas se zpracováním za účelem přímé reklamy, pak nebudete tyto osobní údaje dále zpracovávat za tímto účelem.

Kromě toho náleží příslušné osobě právo udělit nesouhlas z důvodů, které vyplývají z její zvláštní situace, se zpracováním osobních údajů, které probíhá u naší společnosti z vědeckých nebo historických, výzkumných nebo statistických důvodů podle čl. 89 odst. 1 GDPR, s výjimkou situace, že takové zpracování je nutné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu.

K uplatnění práva na odmítnutí se může dotčená osoba přímo obrátit na námi ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.8 Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilingu

Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má právo aby nebyla vystavena rozhodnutím založeným na výhradním nebo automatizovaném zpracování (včetně profilingu), které jí odkrývají vůči právním účinkům nebo ji podobným způsobem přinášejí značné nepříznivé následky, pokud rozhodnutí není nutné pro uzavření nebo naplnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou, nebo je to dovoleno z důvodu právních předpisů Unie nebo členských států, kterým je odpovědná osoba podrobena, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k ochraně práv a svobod včetně oprávněných zájmů dotčené osoby, nebo je získán výslovný souhlas dotčené osoby.

Pokud je rozhodnutí nutné k uzavření nebo naplnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou nebo pokud je provedeno s výslovným souhlasem dotčené osoby, provede naše společnost přiměřená opatření k tomu, aby ochránila práva a svobody včetně oprávněného zájmu dotčené osoby, k čemuž patří minimálně právo na požadování zásahu osoby ze strany odpovědné osoby k předložení vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí.

Pokud si dotčená osoba přeje využít práva s ohledem na automatizované rozhodování, může se kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.9 Právo na zrušení uděleného souhlasu na zpracování dat

Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány, má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud si dotčená osoba přeje využít práva s ohledem na odvolání souhlasu, může se kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

9 Ochrana osobních údajů v žádostech o zaměstnání a v řízení o zaměstnání uchazečů

Osoba odpovědná za zpracování získá a zpracuje osobní údaje uchazečů za účelem řízení o zaměstnání uchazečů. Zpracování může být provedeno i elektronickou formou. Jedná se především o situaci, kdy uchazeč odeslal potřebnou dokumentaci k výběrovému řízení naší společnosti elektronickou formou, například e-mailem, nebo využil webový formulář na webové stránce. Pokud naše společnost uzavře smlouvu o zaměstnání s uchazečem, budou předané údaje uloženy za účelem naplnění zaměstnaneckého poměru při dodržení legislativních předpisů. Pokud s uchazečem nebude pracovní smlouva uzavřena, bude dokumentace k žádosti o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců od doručení rozhodnutí o zamítnutí automaticky vymazána, pokud vymazání nebrání žádný jiný oprávněný zájem osoby odpovědné za zpracování. Jiný oprávněný zájem v tomto smyslu je například povinnost dokazování v řízeních podle antidiskriminačního zákona (AGG).

10 Ustanovení o ochraně osobních údajů: Tracking tools

Ustanovení o ochraně osobních údajů při používání sociální sítě Facebook

Osoba odpovědná za zpracování umístila na tento web komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť. Sociální síť je místo sociální interakce, které je provozováno na internetu, online společenství, které uživatelům zpravidla umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma k výměně názorů a zkušeností nebo může umožňovat společenství na internetu sdělování osobních nebo podnikových informací. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytváření osobních profilů, nahrávání fotografií a vzájemné propojování prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem sítě Facebook je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Za zpracování osobních údajů odpovídá, pokud dotčená osoba nežije v USA nebo Kanadě, společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Každým vyvoláním některé z webových stránek, které provozuje osoba odpovědná za zpracování a na které je integrována komponenta sítě Facebook (Facebook-Plug-In), bude internetový prohlížeč na bázi informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím komponenty Facebook vyzván, aby zobrazil odpovídající příslušnou komponentu Facebook stažením z Facebooku. Kompletní přehled pluginů společnosti Facebook najdete na stránkách developers.facebook.com/docs/plugins/. V rámci tohoto technického procesu získá Facebook informace o tom, jaké konkrétní stránky našeho webu si dotčená osoba prohlížela.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Facebooku, rozpozná Facebook při každém vyvolání naší webové stránky dotčenou osobou a během celé relace na naší webové stránce, které konkrétní stránky našeho webu dotčená osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou aplikace Facebook a jsou společností Facebook přiřazeny příslušnému účtu na Facebooku dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klepne na některé z tlačítek společnosti Facebook na naší stránce, například „To se mi líbí“, nebo pokud dotčená osoba napíše komentář, přiřadí Facebook tuto informaci osobnímu uživatelskému účtu dotčené osoby na Facebooku a uloží tyto osobní údaje.

Facebook získá pomocí komponenty Facebook vždy informace o tom, že dotčená osoba navštívila naši webovou stránku, pokud je dotčená osoba během relace na naší stránce současně přihlášena k Facebooku. Tento proces probíhá nezávisle na tom, zda dotčená osoba na komponentu Facebook klepne nebo ne. Pokud si dotčená osoba nepřeje takové předávání informací společnosti Facebook, může tomuto předávání zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odlhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Směrnice o ochraně dat společnosti Facebook najdete na stránkách de-de.facebook.com/about/privacy/. Zde najdete informace o získávání, zpracování a využití osobních údajů společností Facebook. Dále je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook umožňuje k ochraně soukromé sféry dotčené osoby. Kromě toho dostupné různé aplikace, které umožňují potlačit předávání dat společnosti Facebook, například Facebook-Blocker poskytovatele Webgraph, který najdete na stránkách webgraph.com/resources/facebookblocker/. Tyto aplikace může dotčená osoba používat k zabránění přenosu dat společnosti Facebook.

Ustanovení o ochraně osobních údajů při používání Google Analytics

Osoba odpovědná za zpracování umístila na tento web komponenty Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba analýzy webu. Analýza webu je získávání, shromažďování a vyhodnocování dat o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje informace o tom, ze které webové stránky se dotčená osoba přihlásila na webovou stránku (tak zvaný Referrer), které podstránky webové prohlížela nebo jak často a jak dlouho si uživatel podstránku prohlížel. Webová analýza je využívána především k optimalizaci webové stránky a k analýze nákladů a účinnosti reklamy na webu.

Provozovatelem komponenty Google-Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 94043, USA.

Pro analýzu webu pomocí Google Analytics používá odpovědná osoba příponu „_gat._anonymizeIp“. Pomocí této přípony provede Google zkrácení a anonymizaci adresy IP internetového připojení dotčené osoby, pokud byla naše webová stránka prohlížena z některého z členských států Evropské Unie, nebo z jiného státu dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analýza návštěvnosti naší webové stránky. Google využívá získaná data a informace mimo jiné k vyhodnocení využití naší webové stránky, k sestavování reportů online, které sledují aktivity na naší webové stránce, a k poskytování dalších služeb, které souvisejí s využitím naší webové stránky.

Google Analytics ukládá soubor cookie dotčené osoby prostřednictvím informačně technologických systémů. Co jsou soubory cookies je uvedeno výše. Vložení souboru cookie umožňuje společnosti Google provedení analýzy využití naší webové stránky. Každým vyvoláním některé z webových stránek, které provozuje osoba odpovědná za zpracování, a na které je integrována komponenta Google Analytics, bude internetový prohlížeč na bázi informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím komponenty Google Analytics vyzván, aby odeslal společnosti Google data k provedení analýzy online. V rámci využití této technologie získává společnost Google informace o osobních údajích, jako je adresa IP příslušné osoby, které slouží společnosti Google mimo jiné k tomu, aby sledovala původ návštěvníků a klepnutí a následně umožnila vyúčtování provizí.

Pomocí souborů cookies jsou ukládání informace vztažené k osobě, například čas přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden a četnost návštěv naší internetové stránky příslušnou osobou. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně adresy IP internetového připojení dotčené osoby, předány společnosti Google v USA. Tyto údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech Amerických. Google předává tyto osobní údaje zjištěné technickými metodami za určitých okolností třetím subjektům.

Dotčená osoba může zabránit naší internetové stránce kdykoliv v používání souborů cookies provedením příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím může trvale zakázat ukládání souborů cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo ukládání souborů cookies společností Google. Kromě toho můžete soubor cookie, který již byl uložen službou Google Analytics, kdykoliv vymazat z internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu.

Dotčená osoba má dále možnost odmítnout udělení souhlasu se záznamem dat vytvořených prostřednictvím Google Analytics, a vztaženým k využití této webové stránky, včetně souhlasu se zpracováním těchto dat společností Google, a zabránit těmto procesům. Dotčená osoba si musí v tomto případě stáhnout a instalovat doplněk prohlížeče (Browser-Add-On) na stránkách tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče sdělí systému Google Analytics prostřednictvím JavaScript informaci, že nesmějí být Google Analytics předávány žádné informace o návštěvách webových stránek. Instalace doplňku prohlížeče, Browser-Add-On, považuje společnost Google za vyslovení nesouhlasu. Pokud někdo později bude informačně technologický systém dotčené osoby vymazání, naformátován nebo znovu nainstalován, musí dotčená osoba znovu instalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivovala funkci Google Analytics. Pokud dotčená osoba nebo osoba, která k tomu má oprávnění, odinstaluje nebo deaktivuje doplněk prohlížeče (Browser-Add-On), existuje v budoucnosti možnost reinstalace nebo opětovné aktivace tohoto doplňku.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společností Google najdete na stránkách www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a www.google.com/analytics/terms/de.html. Funkce Google Analytics je podrobně vysvětlena na stránkách www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Ustanovení o ochraně osobních údajů při používání aplikace Google+

Osoba odpovědná za zpracování umístila na tento web tlačítko Google+. Google+ je tak zvaná sociální síť. Sociální síť je místo sociální interakce, které je provozováno na internetu, online společenství, které uživatelům zpravidla umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma k výměně názorů a zkušeností nebo může umožňovat společenství na internetu sdělování osobních nebo podnikových informací. Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytváření osobních profilů, nahrávání fotografií a vzájemné propojování prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem sítě Google+ je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým vyvoláním některé z webových stránek, které provozuje osoba odpovědná za zpracování a na které je integrováno tlačítko Google+, bude internetový prohlížeč na bázi informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím tlačítka Google+ vyzván, aby zobrazil odpovídající příslušnou Google+ stažením z aplikace Google. V rámci tohoto technického procesu získá Google informace o tom, jaké konkrétní stránky našeho webu si dotčená osoba prohlížela. Bližší informace o Google+ najdete na stránkách developers.google.com/+/.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Google+, rozpozná Google při každém vyvolání naší webové stránky dotčenou osobou a během celé relace na naší webové stránce, které konkrétní stránky našeho webu dotčená osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány tlačítkem Google+ a jsou společností Google přiřazeny příslušnému účtu Google+ dotčené osoby.

Pokud dotčená osoba klepne na některé z tlačítek Google+ na naší stránce a doporučí tak stránky prostřednictvím funkce Google+1, přiřadí Google tuto informaci osobnímu uživatelskému účtu Google+ dotčené osoby a uloží tyto osobní údaje. Google ukládá doporučení Google+1 dotčené osoby a zveřejní je v souladu s ustanovením podmínek, se kterými dotčená osoba souhlasila. Doporučení Google+1, které dotčená osoba potvrdila na této webové stránce, bude uloženo a zpracováno postupně s ostatními osobními údaji, jako je název dotčenou osobou používaného účtu Google+1 a fotografií z jiných služeb společnosti Google, například z výsledků vyhledávání pomocí vyhledávače Google, účtu Google dotčené osoby nebo z jiných míst, například z webových stránek nebo ve spojitosti s reklamou a inzeráty. Dále pak je Google schopen, propojit návštěvu této webové stránky s jinými osobními údaji, uloženými u společnosti Google. Google zaznamená tyto osobní informace za účelem zlepšování různých služeb společnosti Google a k jejich optimalizaci.

Google získá pomocí tlačítka Google+ vždy informace o tom, že dotčená osoba navštívila naši webovou stránku, pokud je dotčená osoba během relace na naší stránce současně přihlášena k účtu Google+. Tento proces probíhá nezávisle na tom, zda dotčená osoba použije tlačítko Google+ nebo ne.

Pokud si dotčená osoba nepřeje takové předávání informací společnosti Google, může tomuto předávání zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odhlásí ze svého účtu na Google+.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společností Google najdete na stránkách www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Další informace společnosti Google o tlačítku Google+1 najdete na stránkách developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Ustanovení o ochraně osobních údajů při používání sociální sítě LinkedIn

Osoba odpovědná za zpracování umístila na tento web komponenty společnosti LinkedIn. LinkedIn je internetová sociální síť, která umožňuje propojování uživatelů se stávajícími obchodními kontakty a navazování nových obchodních kontaktů. LinkedIn využívá více než 400 milionů zaregistrovaných osob z více než 200 zemí světa. Tím je LinkedIn aktuálně největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

Provozovatelem služby LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Záležitosti týkající se ochrany osobních údajů mimo USA vyřizuje LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání naší webové stránky, která je opatřena komponentou LinkedIn (LinkedIn-Plug-In), způsobí tato komponenta, že prohlížeč použitý dotčenou osobou stáhne k zobrazení příslušnou komponentu ze stránek LinkedIn. Další informace o pluginech LinkedIn najdete na stránkách developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu získá LinkedIn informace o tom, jaké konkrétní stránky našeho webu si dotčená osoba prohlížela.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena k aplikaci LinkedIn, rozpozná LinkedIn při každém vyvolání naší webové stránky dotčenou osobou a během celé relace na naší webové stránce, které konkrétní stránky našeho webu dotčená osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou aplikace LindkeIn a jsou společností LinkedIn přiřazeny příslušnému účtu LinkedIn dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klepne na některé z tlačítek LinkedIn na naší stránce, přiřadí LinkedIn tuto informaci osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn dotčené osoby a uloží tyto osobní údaje.

LinkedIn získá pomocí komponenty LinkedIn vždy informace o tom, že dotčená osoba navštívila naši webovou stránku, pokud je dotčená osoba během relace na naší stránce současně přihlášena k aplikaci LinkedIn. Tento proces probíhá nezávisle na tom, zda dotčená osoba na komponentu LinkedIn klepne nebo ne. Pokud si dotčená osoba nepřeje takové předávání informací společnosti LinkedIn, může tomuto předávání zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odhlásí ze svého účtu na LinkedIn.

LinkedIn nabízí na stránkách www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost, zrušit doručování e-mailů, zpráv SMS a cílené reklamy včetně správy a nastavení zobrazování. LinkedIn dále využívá takové partnery, jako je Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou používat soubory cookies. Tyto soubory cookies můžete odmítnout na stránkách www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn najdete na stránkách www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Platná ustanovení o souborech cookies společnosti LinkedIn najdete na stránkách www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Ustanovení o ochraně osobních údajů při používání sociální sítě Twitter

Osoba odpovědná za zpracování umístila na tento web komponenty společnosti Twitter. Twitter je vícejazyčná veřejně přístupná mikroblogovací služba, na které mohou uživatelé zveřejňovat a šířit tak zvané Tweets (tveety), tedy krátké zprávy, které jsou omezeny na 140 znaků. Tyto krátké zprávy jsou viditelné každému, tedy i osobám, které nejsou na Twitteru přihlášeny. Tweety jsou ale zobrazeny také tak zvaným Followern (sledujícím osobám) každého uživatele. Follower je jiný uživatel Twitteru, který sleduje Tweety uživatele. Dále pak umožňuje Twitter pomocí hashtagů, odkazů nebo retweetů oslovit širší publikum.

Provozovatelem aplikace Twitter je společnost Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Každým vyvoláním některé z webových stránek, které provozuje osoba odpovědná za zpracování a na které je integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), bude internetový prohlížeč na bázi informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím komponenty Twitter vyzván, aby zobrazil odpovídající příslušnou komponentu Twitter stažením z aplikace Twitter. Další informace o tlačítku Twitter najdete na stránkách about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického procesu získá Twitter informace o tom, jaké konkrétní stránky našeho webu si dotčená osoba prohlížela. Důvodem integrace komponenty Twitter na naše stránky je skutečnost, že chceme našim uživatelům umožnit šíření obsahu této webové stránky, informovat o této stránce digitální svět a zvýšit návštěvnost našich stránek.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena k aplikaci Twitter, rozpozná Twitter při každém vyvolání naší webové stránky dotčenou osobou a během celé relace na naší webové stránce, které konkrétní stránky našeho webu dotčená osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou aplikace Twitter a jsou společností Twitter přiřazeny příslušnému účtu Twitter dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klepne na některé z tlačítek Twitter na naší stránce, přiřadí Twitter tuto informaci a přenesené údaje osobnímu uživatelskému účtu Twitter dotčené osoby a uloží tyto osobní údaje a zpracuje je.

Twitter získá pomocí komponenty Twitter vždy informace o tom, že dotčená osoba navštívila naši webovou stránku, pokud je dotčená osoba během relace na naší stránce současně přihlášena k aplikaci Twitter. Tento proces probíhá nezávisle na tom, zda dotčená osoba na komponentu Twitter klepne nebo ne. Pokud si dotčená osoba nepřeje takové předávání informací společnosti Twitter, může tomuto předávání zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odhlásí ze svého účtu na Twitter.

Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter najdete na stránkách twitter.com/privacy.

Ustanovení o ochraně osobních údajů při používání aplikace Xing

Osoba odpovědná za zpracování umístila na tento web komponenty společnosti Xing. Xing je internetová sociální síť, která umožňuje propojování uživatelů se stávajícími obchodními kontakty a navazování nových obchodních kontaktů. Jednotliví uživatelé si mohou na síti Xing založit vlastní osobní profil. Společnosti si mohou například zakládat profily společnosti nebo mohou v aplikaci Xing informovat o nabídce volných míst.

Provozovatelem aplikace Xing je společnost XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Každým vyvoláním některé z webových stránek, které provozuje osoba odpovědná za zpracování a na které je integrována komponenta Xing (plugin Xing), bude internetový prohlížeč na bázi informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím komponenty Xing vyzván, aby zobrazil odpovídající příslušnou komponentu Xing stažením z aplikace Xing. Další informace o pluginech Xing najdete na stránkách dev.xing.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu získá Xing informace o tom, jaké konkrétní stránky našeho webu si dotčená osoba prohlížela.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena k aplikaci Xing, rozpozná Xing při každém vyvolání naší webové stránky dotčenou osobou a během celé relace na naší webové stránce, které konkrétní stránky našeho webu dotčená osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou aplikace Xing a jsou společností Xing přiřazeny příslušnému účtu Xing dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klepne na některé z tlačítek Xing, například tlačítko „Share“, na naší stránce, přiřadí Xing tuto informaci osobnímu uživatelskému účtu Xing dotčené osoby a uloží tyto osobní údaje.

Xing získá pomocí komponenty Xing vždy informace o tom, že dotčená osoba navštívila naši webovou stránku, pokud je dotčená osoba během relace na naší stránce současně přihlášena k aplikaci Xing. Tento proces probíhá nezávisle na tom, zda dotčená osoba na komponentu Xing klepne nebo ne. Pokud si dotčená osoba nepřeje takové předávání informací společnosti Xing, může tomuto předávání zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odhlásí ze svého účtu na Xing.

Směrnice o ochraně dat společnosti Xing najdete na stránkách www.xing.com/privacy. Zde najdete informace o získávání, zpracování a využití osobních údajů společností Xing. Dále pak zveřejňuje společnost Xing na stránkách www.xing.com/app/share informace o ochraně osobních údajů pro tlačítko XING-Share.

Ustanovení o ochraně osobních údajů při používání aplikace YouTube

Osoba odpovědná za zpracování umístila na tento web komponenty YouTube. YouTube je internetový videportál, který umožňuje zveřejňovat zdarma videoklipy a jiným uživatelům umožňuje rovněž zdarma sledovat, posuzovat a komentovat tato videa. YouTube dovoluje publikování libovolného druhu videa, přičemž je pomocí internetového portálu možné vyvolat kompletní filmy a televizní pořady, ale také hudební klipy, trailery nebo vlastní videa uživatelů.

Provozovatelem YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým vyvoláním některé z webových stránek, které provozuje osoba odpovědná za zpracování a na které je integrována komponenta YouTube (Video YouTube), bude internetový prohlížeč na bázi informačně technologického systému dotčené osoby automaticky prostřednictvím komponenty YouTube vyzván, aby zobrazil odpovídající příslušnou komponentu YouTube stažením z aplikace YouTube. Další informace o YouTube najdete na stránkách www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu získá YouTube a Google informace o tom, jaké konkrétní stránky našeho webu si dotčená osoba prohlížela.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na YouTube, rozpozná YouTube při každém vyvolání stránky, která obsahuje video YouTube, dotčenou osobou, které konkrétní stránky našeho webu dotčená osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány společnostmi YouTube a Google a jsou přiřazeny příslušnému účtu YouTube dotčené osoby.

YouTube a Google získá pomocí komponenty YouTube vždy informace o tom, že dotčená osoba navštívila naši webovou stránku, pokud je dotčená osoba během relace na naší stránce současně přihlášena k aplikaci YouTube. Tento proces probíhá nezávisle na tom, zda dotčená osoba na video YouTube klepne nebo ne. Pokud si dotčená osoba nepřeje takové předávání informací společnosti YouTube a Google, může tomuto předávání zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odhlásí ze svého účtu na YouTube.

Směrnice o ochraně dat společnosti YouTube najdete na stránkách www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Zde najdete informace o získávání, zpracování a využití osobních údajů společností YouTube a Google.

11 Příslušný dozorčí úřad k ochraně dat

Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou osobních údajů

Promenade 27 (Schloss)
D-91522 Ansbach
Německo

Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Fax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

12 Změny ustanovení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo provést změny našich bezpečnostních ustanovení a ustanovení o ochraně dat, pokud to bude nutné z hlediska technického vývoje. V takových případech příslušným způsobem upravíme také naše informace o ochraně osobních údajů. Vždy respektujte příslušnou aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

(04/2018)